લવ મેસેજ - ગજબ છે આ પ્રેમ

વેબ દુનિયા|

N.D
પ્રેમનું મીઠુ દર્દ ગજબ હોય છે
શબ્દોમાં છુપાયેલી એક ગઝલ હોય છે
મનમાં ભર્યા હોય છે શબ્દો ઘણા
પણ વિશ્વાસ એજ સાચો વિકલ્પ હોય છે


આ પણ વાંચો :