ખાસ મિત્ર

વેબ દુનિયા|

એવુ વચન ન આપો જેને નિભાવી શકો
એને પ્રેમ ન કરો જેને પામી ન શકો
આમ તો ઘણા મિત્રો મળશે આ દુનિયામાં
પણ એક એવો ખાસ રાખો જેના વગર તમે હસી ન શકો


આ પણ વાંચો :