જાદુ તમારો

વેબ દુનિયા|

કેવો જાદુ કર્યો છે તમે મારા પર, રહેતા નથી આસપાસ છતા છવાયેલા રહો છો મગજ પર
ભૂલાવવા માંગુ છુ તમને ચહેરો તમારો ભૂલાતો નથી, શા માટે દુશ્મન બનીને સતાવો છો


આ પણ વાંચો :