1. લાઈફ સ્ટાઈલ
  2. »
  3. બાળ જગત
  4. »
  5. ગુજરાતી બાળ કાવ્ય
Written By નઇ દુનિયા|

હોમવર્ક

N.D
એક છોકરી શાળાએ નથી જતી, બકરી ચરાવે છે
એ લાકડીઓને વીણીને ઘરે લાવે છે
પછી માતાની સાથે મળીને રસોઈ બનાવે છે.

એક બાળકી પુસ્તકોનો ભાર વહીને શાળાએ જાય છે
સાંજે એ થાકીને ઘરે આવે છે
એ શાળામાંથી મળેલુ હોમવર્ક, માતા-પિતા પાસે કરાવે છે.

ભાર પુસ્તકનો હોય કે લાકડીનો બંને બાળકીઓ લાદે છે.
પરંતુ લાકડીથી ચુલો સળગશે ત્યારે પેટ ભરાશે
લાકડીનો બોજો ઉઠાવનારી છોકરી આ જાણે છે
એ લાકડીનુ મહત્વ સમજે છે
પુસ્તકની વાતો, ક્યારે, કયા સમયે કામ આવે છે
શાળાએ જતી છોકરી વગર સમજે એ રટી જાય છે

લાકડી ભેગી કરવી, બકરી ચરાવવી અને માઁની સાથે રસોઈ બનાવવી
જે સાચે જ ઘરકામ છે, છતાં હોમવર્ક નથી કહેવાતુ
પરંતુ શાળામાંથી મળેલ પાઠ્યક્રમનો અભ્યાસ
ઘરકામ ન હોવા છતા, હોમવર્ક કહેવાય છે

આવુ ક્યારે થશે,
જ્યારે પુસ્તકની વાતો સાચે જ 'હોમવર્ક' કહેવાશે
અને લાકડી એકત્ર કરનારી બાળકીઓ પણ આવા પુસ્તકો વાંચશે ?
N.D

-શ્યામ સુંદર બહાદુર

(ભાવાનુવાદ - કલ્યાણી)