1. લાઈફ સ્ટાઈલ
  2. »
  3. બાળ જગત
  4. »
  5. ગુજરાતી બાળ કાવ્ય
Written By નઇ દુનિયા|

મારા દાદા

N.D
મારા દાદા ઝભ્ભો પહેરતા
સીધા સાદો
છડી પકડીને ફરવા જતા
ફુલ તોડીને રોજ લાવતા
જમી-પરવાની સૂઈ જતા
મારા દાદી સીધી સાદી
દાંત વગર પણ હસતી રહેતી
અમને પ્રેમથી ગીત સંભળાવતી
ભૂલ કરે તો મમ્મી-પપ્પાને લડતી
દાદા-દાદી બંને વ્હાલા
કાયમ અમારી સાથે રહેતા