મારા દાદા

નઇ દુનિયા|

N.D
મારા દાદા ઝભ્ભો પહેરતા
સીધા સાદો
છડી પકડીને ફરવા જતા
ફુલ તોડીને રોજ લાવતા
જમી-પરવાની સૂઈ જતા
મારા દાદી સીધી સાદી
દાંત વગર પણ હસતી રહેતી
અમને પ્રેમથી ગીત સંભળાવતી
ભૂલ કરે તો મમ્મી-પપ્પાને લડતી
દાદા-દાદી બંને વ્હાલા કાયમ અમારી સાથે રહેતા


આ પણ વાંચો :