જપજી સાહેબ પાર્ટ- 10

W.D

તીરથ તપુ દઇયા દતુ દાન

તીરથ દપુ દઇયા દતુ દાન
જે કો પાવૈ તિલ કા માનુ.
સુણિઆ મંનિઆ મનિ કીતા ભાઉ
અંતરગતિ તીરથિ મલિ નાઉ

સભિ ગુણ તેરે મૈં નાહી કોઇ
વિણુ ગુણ કીતે ભગતિ ન હોઇ.
સુઅસતિ આથિ બાણી બરમાઊ
સતિ સુહાણુ સદા મનિ ચાઉ.

કવણુ સુ બેલા બખતુ કવણુ
કવણુ થિતિ કવણુ વારુ.
કવણિ સિ રુતી માહુ કવણ
જિતુ હોવા આકારુ.

બેલ ન પાઈઆ પંડતી
જિ હોવૈ લેખુ પુરાણુ.
બખતુ ન પાઇઓ કાદીઆ
જિ લિખિનિ લેખુ કુરાણુ.

થિતિ વાર ના જોગી જાણૈ
રુતિ માહુ ના કોઈ.
જા કરતા સિરઠી કઉ સાજૈ
આપે જાણૈ સોઈ.

કિવ કરિ આખા કિવ સાલાહી
કિઉ વરની કિવ જાણા.
નાનક આખણિ સભુ કો આખૈ
ઇકદૂ ઇકુ સિઆણા.

બડા સાહિબુ બડી નાઈ
કીતા જા કા હોવૈ.
નાનક જે કો આપૌ જાણૈ
વેબ દુનિયા|
અમૈ ગઇયા ન સોહૈ.


આ પણ વાંચો :