જપજી સાહેબ પાર્ટ-1

W.D

સાચા સાહિબુ સાચુ નાઈ

સાચા સાહિબુ સાચુ નાઈ
ભાખિયા ભાઉ અપાર
આખાહિ મંગહિ દેહી દેહી,
દાતિ કરે દાતારૂ

ફેરિ કિ અગૈ રખીયે
જીતુ દિસૈ દરબારૂ
મુહૌ કિ બિલણુ બોલીયે
જીત સુણી ઘરે પિઆરૂ

અમૃત બોલા સચુ નાઉ
બડી આઈ બિચારૂ
કરમી આવે કપડા
નદરી ભાખુ દુઆરૂ

નાનક અવૈ જાણીયે
સમુ આપે સચિઆરૂ

થાપિયા ન જાઈ કીતા ન હોઈ

થાપિયા ન જાઈ કીતા ન હોઈ
આપે આપ નિરંજન સોઈ
જીનિ સેવિયા તિનિ પાઈયા માનુ
નાનક ગાવીએ ગુણી નિધાનુ

ગાવીએ સુણીએ મનિ રખીએ ભાઉ
દુખ પરહરિ સુખુ ઘર લૈ જાઉ

ગુરૂ મુખી નાદં ગુરૂ મુખી વેદં
ગુરૂમુખી રહિયા સમાઈ
ગુરૂ ઈસરૂ ગુરૂ ગોરખ બરમા
ગુરૂ પારબતી માઈ

જે હઉ જાણા આખા નાહી
કહણા કથનુ ન જાઈ
ગુરા એક દેહિ બુઝાઈ-
સભના જીઆ કા ઈકુ દાતા
સો મૈ વિસરી ન જાઈ

સભના જીઆ કા ઈકુ દાતા

તીરથિ નાવા જે તિસુ ભાવા-
વિણું ભાણે કે નાઈ કરી
જેતી સિરઠી ઉપાઈ વેખા
વિણુ કરમા કિ મિલૈ લઈ
મતિ બિચ રતન જવાહર માણિક
જે ઈક ગુરૂ કી સિખ સુણી
ગુરા ઈક દેહી બુઝાઈ-
સભના જીઆ કા ઈકુ દાતા
વેબ દુનિયા|
સો મૈ બિસરી ન જાઈ.


આ પણ વાંચો :