ગુજરાતી એડલ્ટ જોક્સ - જોબ ઈંટરવ્યુ

Last Updated: સોમવાર, 12 ઑગસ્ટ 2019 (17:36 IST)

બૉસ - તારી ability શુ છે .. ?
મહિલા - Young છુ, Dynamic છુ, Sincere છુ,... Honest, Hardworking, Qualified, અને Experienced પણ છુ., એટલુ જ નહી ., Deserving છુ, Typing જાણુ છુ, Computer માં પણ expert છુ, થોડુ accounts પણ જાણુ છુ .!!!

બૉસ - બીજુ કંઈ...

મહિલા - Single છુ, અને સૌથી જરૂરી વાત કે પોતાના Flatમાં એકલી રહુ છુ.... અને કોપર-ટી લગાવી રાખી છે.

બોસ - બસ કર પગલી, હવે શુ Joiningના દિવસે જ Promotion લઈશ શુ
!!!


આ પણ વાંચો :