ગુજરાતી જોક્સ-પોલીયોની દવા

છોકરા છોકરી હોટલના રૂમમાં રૂમ બુક કરાવવા

ગયા

છોકરા- રૂમ જોઈએ

મેનેજર- શા માટે

છોકરો- મેડમને પોલીયોની દવા પીવડાવવી છે

મેનેજર- પણ ઈ તો 18 વર્ષની છે

છોકરો - બાળપણમાં તેને દવા પીવડવી હતી

ત્યારે તેને ઉલ્ટી કરી નાખી હતી

તેથી હવે નીચેથી દવા પીવડાવવી છે.


આ પણ વાંચો :