ગુજરાતી જોક્સ- ના રે ગાંડી આવું નહી હોય

ગર્લફ્રેંડ - તૂ મારા દૂધ- ચૂસી ચૂસીને મોટા કરી નાખ્યા-

જો જો - હવે લટકે છે

ના રે ગાંડી આવું નહી હોય

આવું હોત તો

મારી પેનિસ આટલી લાંબી થઈ ગઈ હોતી કે મને કંડોમ ની જગ્યા સાઈકલના ટ્યૂબ

લગાવવું પડતું!!!આ પણ વાંચો :