ગુજરાતી જોક્સ- તો શું બાપ બની જાઉં

Last Updated: મંગળવાર, 27 ઑગસ્ટ 2019 (13:00 IST)
લાલિયો પપ્પૂનો બેગ
ચેક કરી રહ્યો હતું
તેના બેગમાં એક કંડોમ મળી ગયું

લાલિયો- શર્મ નથી આવતી
આ ઉમ્રમાં આ રાખે છે.

પપ્પૂ- તો શું આ ઉમ્રમાં

બાપ બની જાઉંઆ પણ વાંચો :