ગુજરાતી જોક્સ - તમે બહુ નાના છો મારા ભાર કેવી રીતે ઉપાડશો

એક છોકરાએ છોકરીને સેક્સ માટે ઓફર કર્યા

છોકરી- તમે બહુ નાના છો મારા ભાર કેવી રીતે ઉપાડશો

છોકરા- ઉંદર અનાજની બોરી ઉપાડી ના શકે , પણ ફાડી તો શકે છે ના!!


આ પણ વાંચો :