2013ની દિવાળીનાં શુભ મુહૂર્તો અત્યારથી જ લખી રાખો

P.R
* ચોપડા લાવવાનાં મુહૂર્તઃ

આસો વદ ૮, તા. ૨૭.૧૦.૨૦૧૩, રવિવાર.

(રવિપુષ્ય નક્ષત્ર)

સવારના ૦૮.૧૦થી બપોરના ૧૨.૨૦.

બપોરના ૦૧.૪૫થી બપોરના ૦૩.૧૦.

* ધનતેરશ, ધનપૂજા, કુબેરપૂજા, ચોપડા લાવવાનાં મુહૂર્તઃ

આસો વદ ૧૩, તા. ૦૧.૧૧.૨૦૧૩, શુક્રવાર

સવારના ૦૬.૪૭થી સવારના ૧૦.૫૮

બપોરના ૧૨.૨૦થી બપોરના ૦૧.૪૮

સાંજના ૦૪.૪૦થી સાંજના ૦૬.૦૦

રાતના ૦૯.૧૫થી રાતના ૧૦.૪૦. (ધનપૂજા તથા ચોપડા લાવવા ખૂબ ઉત્તમ)

* કાળીચૌદશ, કાળીપૂજા, યંત્રપૂજાનાં મુહૂર્તઃ

આસો વદ ૧૪, તા. ૦૨.૧૧.૨૦૧૩, શનિવાર. (ભૈરવ, બટુક, વીર, હનુમાન, કાલી તથા દશ મહાવિદ્યાનાં પૂજન, તાંત્રિક પૂજન)

સવારના ૦૮.૧૫થી સવારના ૦૯.૩૪.

બપોરના ૧૨.૨૫થી સાંજના ૦૪.૩૦.

સાંજના ૦૬.૦૦થી સાંજના ૦૭.૩૦.

રાતના ૦૯.૧૫થી રાતના ૦૧.૦૦. (યંત્રપૂજા, કાલીપૂજા માટે ખૂબ ઉત્તમ)

નોંધઃ તમામ મશીનોની મહાપૂજા કરવા માટે ઉપરોક્ત સમય શ્રેષ્ઠ છે.


આગળ

આ પણ વાંચો :