દુર્ગાષ્ટકમ્‌

W.D

દુર્ગે પરેશિ શુભદેશિ પરાત્પરેશિ!
વન્દ્યે મહેશદયિતેકરુણાર્ણવેશિ!.
સ્તુત્યે સ્વધે સકલતાપહરે સુરેશિ!
કૃષ્ણસ્તુતે કુરુ કૃપાં લલિતેઽખિલેશિ! ૧

દિવ્યે નુતે શ્રુતિશતૈર્વિમલે ભવેશિ!
કન્દર્પદારશતયુન્દરિ માધવેશિ!.
મેધે ગિરીશતનયે નિયતે શિવેશિ!
કૃષ્ણસ્તુતે કુરુ કૃપાં લલિતેઽખિલેશિ! ૨

રાસેશ્વરિ પ્રણતતાપહરે કુલેશિ!
ધર્મપ્રિયે ભયહરે વરદાગ્રગેશિ!.
વાગ્દેવતે વિધિનુતે કમલાસનેશિ!
કૃષ્ણસ્તુતેકુરુ કૃપાં લલિતેઽખિલેશિ! ૩

પૂજ્યે મહાવૃષભવાહિનિ મંગલેશિ!
પદ્મે દિગમ્બરિ મહેશ્વરિ કાનનેશિ.
રમ્યેધરે સકલદેવનુતે ગયેશિ!
કૃષ્ણસ્તુતે કુરુ કૃપા લલિતેઽખિલેશિ! ૪

શ્રદ્ધે સુરાઽસુરનુતે સકલે જલેશિ!
ગંગે ગિરીશદયિતે ગણનાયકેશિ.
દક્ષે સ્મશાનનિલયે સુરનાયકેશિ!
કૃષ્ણસ્તુતે કુરુ કૃપાં લલિતેઽખિલેશિ ૫

તારે કૃપાર્દ્રનયને મધુકૈટભેશિ!
વિદ્યેશ્વરેશ્વરિ યમે નિખલાક્ષરેશિ.
ઊર્જે ચતુઃસ્તનિ સનાતનિ મુક્તકેશિ!
કૃષ્ણસ્તુતે કુરુ કૃપાં લલિતઽખિલેશિ ૬

મોક્ષેઽસ્થિરે ત્રિપુરસુન્દરિપાટલેશિ!
માહેશ્વરિ ત્રિનયને પ્રબલે મખેશિ.
તૃષ્ણે તરંગિણિ બલે ગતિદે ધ્રુવેશિ!
કૃષ્ણસ્તુતે કુરુ કૃપાં લલિતેઽખિલેશિ ૭

વિશ્વમ્ભરે સકલદે વિદિતે જયેશિ!
વિન્ધ્યસ્થિતે શશિમુખિ ક્ષણદે દયેશિ!.
માતઃ સરોજનયને રસિકે સ્મરેશિ!
કૃષ્ણસ્તુતે કુરુ કૃપાં લલિતેઽખિલેશિ ૮

દુર્ગાષ્ટકં પઠતિ યઃ પ્રયતઃ પ્રભાતે
સર્વાર્થદં હરિહરાદિનુતાં વરેણ્યામ્‌.
દુર્ગાં સુપૂજ્ય મહિતાં વિવિધોપચારૈઃ
પ્રાપ્નોતિ વાંછિતફલં ન ચિરાન્મનુષ્યઃ ૯

વેબ દુનિયા|
ઇતિ શ્રી મત્પરમહંસપરિવ્રાજકાચાર્ય-શ્રીમદુત્તરામ્નાયજ્યોતિષ્પીઠાધીશ્વરજગદ્ગુરુ-શંકરાચાર્ય-સ્વામિ- શ્રીશાન્તાનન્દ સરસ્વતી શિષ્ય-સ્વામિ શ્રી મદનન્તાનન્દ-સરસ્વતિ વિરચિતં શ્રી દુર્ગાષ્ટકં સમ્પૂર્ણમ્‌


આ પણ વાંચો :