ગુજરાતી જોક્સ- ફેસબુક પર સીમા શર્મા

કેટ્લી માન કરી હતી કે એક દીકરો થઈ જાય

અને આજે જુઓ

એ ફેસબુક પર સીમા શર્મા બનીને બેસો છે.આ પણ વાંચો :