ગુજરાતી જોક્સ - લગ્નથી પહેલાં

ગુજરાતી જોક્સ - લગ્નથી પહેલાં

છોકરો- મમ્મી દીદીને બધા લોકો માલ કહે છે
તમને શા માતે નથી કહેતા


મમ્મી- લગ્નથી પહેલાં હું પણ માલ હતી દીકરા પણ


તારા પપ્પાએ ઘસી ઘસીને Maa બનાવી દીધું.આ પણ વાંચો :