ગુજરાતી જોક્સ-ચાઈનાથી આ કોરોનાનો સંકટ પૂરૂ થતા

એકવાર ચાઈનાથી આ કોરોનાનો સંકટ પૂરુ થઈ જાઓ
તો ત્યાં જઈને
લોકોને બાખરી બનાવવા શીખડાવીશ
ખબર નહી શું શું ખાવે છે...


આ પણ વાંચો :