1. મનોરંજન
  2. જોક્સ
  3. વધુ જોક્સ
Written By

ગુજરાતી જોક્સ-ચાઈનાથી આ કોરોનાનો સંકટ પૂરૂ થતા

એકવાર ચાઈનાથી આ કોરોનાનો સંકટ પૂરુ થઈ જાઓ 
તો ત્યાં જઈને 
લોકોને બાખરી બનાવવા શીખડાવીશ 
ખબર નહી શું શું ખાવે છે...