ગુજરાતી જોકસ - ચંપૂ અને બંટીની ચા પર ખાસ વાત

Last Modified શુક્રવાર, 1 ફેબ્રુઆરી 2019 (15:19 IST)
- ચંપૂ અને બંટીની ચા પર ખાસ વાત

ચંપૂ અને બંટી આપસમાં વાત કરી રહ્યા હતા

ચંપૂ- છોકરી અને ચામાં હમેશા
કેટલા ગુણ હોવા જોઈએ

બંટી - છોજરી અને ચામાં 6 ગુણ હોવા જોઈએ

ચંપૂ - શું શું?

બંટી - તે ગરમ હોય, તેજ હોય , રંગ ચોખ્ખું, મીઠી, બે મિનિટમાં તૈયાર થઈ જાય અને હમેશા બેડ પર મળેઆ પણ વાંચો :