ગુજરાતી જોક્સ- સેટીંગ કરવા ઈચ્છે છે..

ટીચર - આજે હું તમને Noun (સંજ્ઞા)

ભણાવીશ


લાલિયો તૂ ઉભો થા
લાલિયો- હા બોલો

ટીચર - છોકરી બધાથી હંસીને વાત કરે છે તેમાં છોકરી શું છે

લાલિયો- છોકરી બગડેલી છે અને કોઈનાથી સેટીંગ કરવા ઈચ્છે છે..આ પણ વાંચો :