ગુજરાતી જોક્સ દરેક પુરૂષ પાસે હોવા છતાંય એ ખુશ નથી

gujarati jokes
પુરૂષ પાસે આ આ ૪ વસ્તુઓ હોય છે
છતાંય એ ક્યારેક ખુશ નહી હોતો

મોબાઈલ
ગાડી
પત્ની
ટીવી

કારણ કે હમેશા આ બધી
વસ્તુના સારા મોડલ પાડોસી પાસે હોય છે.


આ પણ વાંચો :