ગુજરાતી Jokes- મારી યાદ ત્યારે જ આવે છે જ્યારે...

Last Updated: મંગળવાર, 2 જુલાઈ 2019 (12:27 IST)
રોહન બોલ્યો- મને કોઈ યાદ નથી કરતો!!

ત્યારે સોહન બોલ્યો - અરે કેટલાક લોકોને તો મારી યાદ ત્યારે

આવે છે જ્યારે

ચમત્કાર વાળા મેસેજ મોકલવા માટે 11 લોકો નહી મળતા


આ પણ વાંચો :