ગુજરાતી જોક્સ- આવું કેમ પૂછે છે ...

બાળક- અંકલ આંટી દરરોજ રાત્રે કબૂતરને દાણા નાખે છે શું

અંકલ - ના ના એવું કાઈ નહી-
શા માટે આવું કેમ પૂછે છે ...

બાળક- અરે દરરોજ રાત્રે તમારા ઘરથી આહ્હ અહ્હ અહ્હ્હ આવાજ આવે છેઆ પણ વાંચો :