ગુજરાતી જોક્સ- બધા સીએ છે - હંસીના રોકાય એવું મજેદાર જોક્સ

એક પિતા તેમની દીકરી માટે

છોકરો જોવા ગયું

તેણે છોકરાના પિતાથી પૂછ્યું

છોકરો શું કરે છે

છોકરાનો પિતા- સીએ છે

તેણે પૂછ્યું છોકરાની નાની બેન
શું કરે છે?

છોકરાનો પિતા- સીએ છે

તેણે ફરી પૂછ્યું તેની બા શું કરે છે?

છોકરાનો પિતા- સીએ છે


બધા સીએ છે

તો તમે પણ સીએ હશો

છોકરાના પિતા- ના ના

હું તો ચણિયા ચોલી

કાપું છું આ બધા લોકો સીએ છે...આ પણ વાંચો :