નરેન્દ્ર મોદી Vs રાહુલ ગાંધી

Last Updated: રવિવાર, 26 મે 2019 (12:59 IST)
નરેન્દ્ર મોદી - PM બનવું છે? તો આ સવાલનો જવાબ આપો??

રાહુલ ગાંધી- ઠીક છે પૂછો

નરેન્દ્ર મોદી- એક હાથીની 20 કેળા મૂક્યા
તેણે 9 ખાધા પણ એક મૂકી દીધું
જણાઓ શા માટે?

રાહુલ ગાંધી- એનું મન ભરી ગયું હશે!!
નરેન્દ્ર મોદી- નહી
એ એક કેળો
plasticનો હતો!!

રાહુલ ગાંધી - ઓહ

નરેન્દ્ર મોદી- ચાલો આ વખતે 10 કેળા
પણ હાથીએ એક પણ નહી ખાધુ

જણાઓ શા માટે

રાહુલ ગાંધી-
કારણકે 10 ના 10 કેળા plasticના હશે..
નરેન્દ્ર મોદી- ના આ વખતે હાથી plasticનો હતો..

રાહુલ ગાંધી- અરે!!


આ પણ વાંચો :