1. મનોરંજન
  2. જોક્સ
  3. વધુ જોક્સ
Written By

ગુજરાતી જોક્સ- જલેબી ફાફડા દશેરામાં શું કામ ખાવા જોઈએ

કારણ કે 
નવ દિવસ સુધી જલેબીની જેમ ગોળ ગોળ
ફર્યા હોઈને 
દશેરાના દિવસે ફાફડાની 
જેમ લાંબા થઈને સૂઈ જાય એ 
જ દશેરાના જલેબી ફાફડાનુ રહ્સ્ય છે