શનિવાર, 20 એપ્રિલ 2024
  1. મનોરંજન
  2. જોક્સ
  3. વધુ જોક્સ
Written By

ગુજરાતી જોક્સ-વકીલ - પતિના છેલ્લા શબ્દો કયા હતા?

વકીલ - હત્યાની રાત્રે તમારા પતિના છેલ્લા શબ્દો કયા હતા?
,
 
પત્ની - સંગીતા મારા ચશ્મા ક્યાં છે...?
,
 
વકીલ - તો આમાં મારવાનો શો અર્થ હતો...?
,
 
પત્ની - મારું નામ રંજના છે!
,
 
આખી કોર્ટ મૌન