ગુજરાતી જોક્સ - કરવા ચૌથ


ગુજરાતી જોક્સ - કરવા ચૌથ

પતિ રોજ પત્નીના મોઢું જોઈને ભોજન કરે તો કાઈ નહી

અને પત્ની એક જ
દિવસ મોઢું જોઈને ભોજન

કરે તો કરવા ચૌથે ના તહેવાર ઉજવાઈ જાય છે!!!


આ પણ વાંચો :