ગુજરાતી -ઉતરાયણ સ્પેશલ જોક્સ

Last Updated: સોમવાર, 6 જાન્યુઆરી 2020 (14:11 IST)
પત્નીએ તરત કમંટ કર્યું
આનંદ વધારે બમણું થઈ જશે જ્યારે
પતંગ કોઈ બીજી પતંગથી પેંચ
લડાવશે
પતિ Shocked
પત્ની Rocked
આજની નાઈ બધા પે ભારી
પંગો નથી લેવાનો.
આ પણ વાંચો :