આપની યાદી

N.D
જ્યાં જ્યાં નઝર મારી ઠરે યાદી ભરી ત્યાં આપની;
આંસુ મહીંહે આંખથી યાદી ઝરે છે આપની ! 1

માશુકોના ગાલની લાલી મહીં લાલી, અને
જ્યાં જ્યાં ચમન, જ્યાં જ્યાં ગુલો, ત્યાં ત્યાં નિશાની આપની ! 2

જોંઉ અહીં ત્યાં આવતી દરિયાવની મીઠી લહર;
તેની ઉપર ચાલી રહી નાજુક સવારી આપની ! 3

તારા ઉપર તારા તણાં ઝૂમી રહ્યા જે ઝૂમખાં;
તે યાદ આપે આંખને ગેબી કચેરી આપની ! 4

આ ખૂનને ચરખે અને રાતે હમારી ગોદમાં;
આ દમ-બ-દમ બોલી રહી ઝીણી સિતારી આપની ! 5

N.D
આકાશથી વર્ષાવતા છો ખંજરો દુશ્મન બધા ;
યાદી બનીને ઢાલ ખેંચાઈ રહી છે આપની ! 6

દેખી બુરાઈ ના ડરુ હું, શી ફિકર છે પાપની ?
ધોવા બુરાઈને બધે ગંગા વહે છે આપની ! 7

થાકું સિતમથી હોય જ્યાં ના કોઈ ક્યાંયે આશના ;
તાજી બની ત્યાં ત્યાં ચડે પેલી શરાબી આપની ! 8

જ્યાં જ્યાં મિલાવે હાથ યારો ત્યાં મિલાવી હાથને,
અહેસાનમાં દિલ ઝૂકતું, રહેમત ખડી ત્યાં આપની ! 9

પ્યારુ તજીને પ્યાર કોઈ આદરે છેલ્લી સફર ;
ધોવાઈ યાદી ત્યાં રડાવે છે જુદાઈ આપની ! 10

રોઉં ન કાં એ રાહમાં બાકી રહીને એકલો ?
આશકોના રાહની જે રાહદારી આપની ! 11

N.D
જૂનું નવું જાણું અને રોઉં હસું તે તે બધુ;
જૂની નવી ના કાંઈ તાજી એક યાદી આપની ! 12

ભૂલી જવાની છો બધી લાખો કિતાબો સામટી ;
જોયુ ન-જોયું છો બને, જો એક યાદી આપની ! 13

કિસ્મત કરાવે ભૂલ તે ભૂલો કરી નાંખુ બધી ;
સુરસિંહજી તખ્તસિંહજી ગોહેલ - કલાપી|
છે આખરે તો એકલી ને એ જ યાદી આપની ! 14


આ પણ વાંચો :