છેટુ થયુ છે હવે પડોશનુ મકાન....

N.D
સંબંધોમાં આવી ગઈ કેવી તિરાડ
પડોશવાળી ભાભી નથી રાખતી હવે વાડકીનો વ્યવ્હાર

બાળકો નથી ખેંચતા, હવે કાકાના કાન
ઘણુ દૂર થયુ હવે પડોશનુ મકાન
સાથે જે જમતા હતા, હવે ખાઈ રહ્યા છે ખાર
પડોશવાળી ભાભી નથી રાખતી હવે વાડકીનો વ્યવ્હાર

આવતા નથી હવે શીરા-પૂરીના થાળ
સ્નેહને નીંચોડી ગયો કાગડાનો કાળ
અજાણ્યા લાગે છે હવે આપણા આ તહેવાર
પડોશવાળી ભાભી નથી રાખતી હવે વાડકીનો વ્યવ્હાર

દિવાલોની આડમાં પણ ઘરના બંને પાર
ચાલતી હતી ક્યારેક પ્રીતની શ્રાવણી લટાર
મન થયા જેઠ હવે, લૂ ના ભંડાર
પડોશવાળી ભાભી નથી રાખતી હવે વાડકીનો વ્યવ્હાર

હસી-હસીને થતી હતી, ક્યારેક ઘરમાં જ મજાક
દેરાણી-જેઠાણી, ભાભી-નણંદમાં હવે પડી ગઈ ખોટ
નફરતના ચાકર છે, પ્રેમના દુશ્મન
નઇ દુનિયા|
પડોશવાળી ભાભી નથી રાખતી હવે વાડકીનો વ્યવ્હાર


આ પણ વાંચો :