સનમની શોધ

N.D
પેદા થયો છુ તને ઢૂંઢવા તુંને સનમ !
ઉંમર ગુઝારી ઢૂંઢતા તુંને સનમ !

છે દુશ્મનો લાખો ભુલાવા રાહને
દુશ્મન બનાવી યાર અંજાયો સનમ !

ગફલત મહીં હુ, ઝાલિમો કાબિલ એ ;
જુદાઈ યારોની મઝા એને, સનમ !

જે રાહદારીમાં અમોને લૂંટતુ,
ઉમેદ બર આવો નહી એની, સનમ 1

પાંચે નમાઝે ઝૂકતાં તારે કદમ
આડા ફરે છે બેખુદાઓ એ, સનમ !

છો દમબદમ ખંજર રમે તારુ દિલે;
કાફર તણું કાતિલ ખેંચી લે સનમ !

તું માફ કર દિલદાર, દેવાદાર છુ;
છે માફ દેવાદારને મારા, સનમ

કાંઈ નઝરબક્ષી થવી લાઝિમ તને;
ગુઝરાનનો ટુકડો ઘટે દેવો સનમ ;

પેદા થઈને ના ચૂમી તારી હિના;
પેદા થયો છુ મોતમાં જાણે સનમ

શાને કસે છે મુફત આ લાચારને ?
દાવો સુનાનો છે હમારો ના, સનમ !

પથ્થર બની પેદા થયો છુ પહાડમાં,
છુ ચાહનારો એય તુંથી છુ, સનમ !


વેબ દુનિયા|
(કલાપીનો કાવ્ય કલાપમાંથી )


આ પણ વાંચો :