અહેસાસ

વેબ દુનિયા|

જીવનનદરેપળમાનવોઅહેસાે,
મારા દિલમાં તમારી જગ્યા ખાસ છે
ભલસમકરદૂગમતેટલા
તમો સદા પાસે જ એવો આભ


આ પણ વાંચો :