આજની શાયરી - પ્રેમ ભરી યાદ

વેબ દુનિયા|
P.R

ભીના વરસાદની કોમળ બૂંદ મોકલુ છુ

આંખ તો ખોલ તને ઉજાસ મોકલુ છુ

પીળા પડી ગયા છે પ્રતિક્ષાના પાંદડા

અંતરથી તને ખુશી ભરી યાદ મોકલુ છુ....આ પણ વાંચો :