ઈનબોક્સ

વેબ દુનિયા|

ઠંડકોફગરકરો,
પત્થદિલનનરકરો,
તમારહોવછતાપણ મારુ ઈનબોક્છે ખાલી, થોડશરકરો લો. .


આ પણ વાંચો :