એસએમએસ

નઇ દુનિયા|

દિલ સાથે દિલ મેળવીને તો જુઓ
અમારી યાદમાં આંસુ વહેવડાવીને તો જુઓ
શુ કોલ પણ કરીશ


આ પણ વાંચો :