કાંટાળો પ્રેમ

વેબ દુનિયા|

આવો તમારા પગમાંથી કાંટા કાઢીને પ્રેમનો મલમ લગાવુ
પણ કહેશો જરા મને કે આ કાંટા તમે કોણી માટે બિછાવ્યા હતા


આ પણ વાંચો :