ખામોશ પ્રેમ

વેબ દુનિયા|

જીવનમાં કાશ એવી એક રાત આવી જાય
સમય પણ અમને બંનેને સાથે જોઈને ત્યાં જ થોભી જાય
હુ ચૂપ રહુ તૂ પણ ચૂપ રહે
કુદરત પણ આપણા આગળ નમી જાય


આ પણ વાંચો :