ગુજરાતી શાયરી - તારી મહેન્દીનો રંગ

વેબ દુનિયા|
P.R

પાડે છે સાદ તુ મને રોજ સ્વપ્નમાં

તારો અવાજ સાંભળુ છુ હુ કિતાબમાં

મારી ગઝલને સજાવશે

એકાદ પત્ર તો લખ ક્યારેક જવાબમાંઆ પણ વાંચો :