ગુસ્સો હવે છોડો

વેબ દુનિયા|

ક્યસુધરિસાયેલરહેશો, ગુસ્સહવછોડ
મનાવીછતાફરલડશો, આ બાળપહવછોડો.


આ પણ વાંચો :