જીંદગી

વેબ દુનિયા|

ફૂલની જેમ હસતા રહેવુ જ જીંદગી છે, લોકોને સદા મળતા રહેવુ જ દોસ્તી છે
સામસામે મળીને યાદ રાખવુ સહેલુ છે, ન મળીને યાદ રહે એ જ સાચી લાગણી છે


આ પણ વાંચો :