જીવી લો દરેક ક્ષણ

વેબ દુનિયા|

મન એક છીપલુ છે, આશા મોતી છે જીવનની દરેક ક્ષણ એક પડકાર છે
માણી લો જીવનની દરેક ક્ષણ, મનુષ્ય જન્મનો એક જ અવતાર છે


આ પણ વાંચો :