તે યાદ ન કર્યો

વેબ દુનિયા|

તમે મને કદી જરાપણ યાદ ન કર્યો
એક અમે છે કે તારી યાદમાં બધુ જ ભૂલાવી બેસ્યા


આ પણ વાંચો :