દિલ-એ-નાદાન

વેબ દુનિયા|

જે ચહેરો આપણા દિલમાં વસેલો હોય તેની સામે વધુ બોલવુ નહી
કારણ કે જ તમારો ચહેરો ન વાંચી શક્યો એ તમારા શબ્દોને શુ સમજી શકશે


આ પણ વાંચો :