નજરની શરમ

કલ્યાણી દેશમુખ|

કાસુધલાગતહતઉદાઆજલાગરહ્યખાસ,
નજરોનશરબતાવરહકોતમારઆસપા


આ પણ વાંચો :