પ્રીતમનો રૂમાલ

વેબ દુનિયા|

મળ્યજ્યારથપ્રીતમનરૂમાલ, હવતમે જ કહથશે આ દિલનહા
ઉપરથી જુઓ રૂમાલમાં લખેલ મારા નામની કમાલ, શાંદિલનઅંદમચધમાઆ પણ વાંચો :