પ્રેમના મીઠા સપના

વેબ દુનિયા|

પ્રેમ લોકોને તારે છે, કેમ બધા ડૂબી જાય છે
પ્રેમ મીઠા સપના બતાવે છે તો લોકોની ઊંધ કેમ ઊડી જાય છે.


આ પણ વાંચો :