પ્રેમનો રંગ

વેબ દુનિયા|

એનમનમાઉમંઅનનાચરહ્યન, કોકહેશનહએને એ ભોળે,
પ્રીતમનપ્રેમમારંગાયેલનાર, કરશરંગોનવાઅનહસીનકહેશઆજહોળે.


આ પણ વાંચો :