પ્રેમ રમત

વેબ દુનિયા|

પ્રેમની રમતને આજ સુધી કોઈ સમજી નથી શક્યુ કોઈ
હારનારુ થયુ છે દુ:ખી તો જીતનારનુ ચેન ગયુ છે ખોવાઈ


આ પણ વાંચો :