સહારો

વેબ દુનિયા|

અમે તો દરેક હાલમાં દિલભર વગર જીવી શકીએ છીએ
તેમની રેશમી લટો નહી, તેમની નફરતનો સહારો તો છે


આ પણ વાંચો :