હોઠ

વેબ દુનિયા|

ગુલાબી એવા તારા હોઠો વડે જ્યારે તુ હસે છે
ત્યારે એવુ લાગે છે જાણે પાણીમાં કોઈ ફૂલ તરે છે


આ પણ વાંચો :